Navigation toggle inloggen Mijn winkelmand 0

Algemene verkoopvoorwaarden

Bij een online aankoop heb je het recht om je aankoop te herroepen, zonder betaling van een boete of zonder opgave van motief. Dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De rechtstreekse kosten voor het terugbrengen van het product vallen ten laste van jou, de koper.

Ondernemingsgegevens
Zofie
Sophie de Brabander
Stationsstraat 66
9850 Landegem

E-mailadres: sophie@madamvelo.be
Telefoonnummer: 0479 90 48 39

Ondernemingsnummer: BE 0801.719.747

(hierna “de verkoper” genoemd)

Algemeen

Madam Vélo, de online webshop van Zofie, een bvba met maatschappelijke zetel in de Stationsstraat 66, 9850 Landegem (België) (hierna “Madam Vélo” genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om sportkledij en sportaccessoires online aan te kopen.

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal de verkoper bestellingen tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is dan ontvang je binnen die 14 dagen na plaatsing van je bestelling bericht en heb je in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

De verkoper is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten of bij staking. De koper is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in Euro en zijn inclusief 21% BTW en administratieve kosten. Transportkosten worden aangerekend, tenzij anders vermeld.

Aanbod

Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld afmetingen, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kan je vooraf contact op te nemen met sophie@madamvelo.be.

Herroepingsrecht

De koper heeft het om af te zien van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Kopers die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst van de verkoper en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen terugbezorgen aan de verkoper.

Van zodra wij de artikelen terug hebben ontvangen, storten wij het bedrag exclusief de verzendkosten of een administratieve kost van 5 Euro aan jou van de teruggestuurde goederen terug.

De terugbetaling gebeurt in de maand waarin we de terugzending hebben ontvangen. De kosten voor het terugzenden van de bestelling zijn voor jou.

Indien je na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet naar Zofie teruggebracht, is de koop een feit.

Je bent verplicht daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Zofie. Terugbrengen van de producten dient te gebeuren in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien je de producten hebt gebruikt hebt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

Het eventueel terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van jou.

Wij nemen in geen geval terug:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan het etiket is verwijderd

Retouradres: 

Madam Vélo
Sophie de Brabander
Stationsstraat 66
9850 Landegem

Annulatiebeleid

In de meeste gevallen is annuleren niet mogelijk, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden. Dit moet schriftelijk worden gecommuniceerd.

Voorschotbetalingen

Het voorschot dat je betaalt aan Madam Vélo wordt niet terugbetaald. Dit heeft te maken met de kosten die we vooraf moeten maken bij het organiseren van een evenement of reis.

Annulatie van een fietsreis

Als je besluit om een fietsreis te annuleren, wordt het voorschot dat je hebt betaald aan Madam Vélo niet terugbetaald.
Voor terugbetalingen van een fietsreis waarbij we samenwerken met partners, neem je contact op met met desbetreffende partner via de officiële procedure, afhankelijk van het type annuleringsverzekering dat je hebt afgesloten.

Gegevensbeheer

Door te bestellen op de internet site Madam Vélo van Zofie, worden je gegevens opgenomen in ons klantenbestand. Zofie houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal je gegevens niet verstrekken aan derden.

Garantie en conformiteit

We staan er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Je bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dien je (alvorens over te gaan tot terugzending aan Madam Vélo) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Madam Vélo.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 week na levering aan Zofie schriftelijk worden gemeld. Indien je klachten door Zofie gegrond worden bevonden, zal Zofie naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met jou een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen.

Overmacht

De verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Beperkte aansprakelijkheid

De verkoper is in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.

Intellectueel eigendomsrecht

De volledige Madam Vélo website inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is onze eigendom of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van Madam Vélo gebruikt worden.

Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

Als er een geschil ontstaat voortvloeiend uit onze samenwerkingsovereenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten proberen we dat in eerste instantie met onpartijdige bemiddeling op te lossen. Als we het geschil op deze manier niet kunnen oplossen, laten we ons geschil beslechten door een bevoegde rechter in het arrondissement Gent. Beide partijen (jij als klant en wij als leverancier) aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen aangevuld worden door bijzondere voorwaarden die primeren op de algemene verkoopsvoorwaarden.

Deze voorwaarden kunnen ten allen tijde aangepast of aangevuld worden.

Klantenservice

De klantendienst van de verkoper is bereikbaar via e-mail op sophie@madamvelo.be of per post op het volgende adres: Stationsstraat 66, 9850 Landegem, België.